ÅSTORP 2024-02-17 KL. 06:38

”Vi måste vända trenden”

Av Diana Larsson

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats. Var fjärde elev når inte basnivån i läsförståelse enligt den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper.

”Vi måste vända trenden”
Med en resväska fylld med spännande saker kopplat till en bok har Susanne Jönsson visat hur förskolor enkelt kan variera sagoläsningen. Foto: Diana Larsson

I Åstorp är man väl medveten om utmaningen med försämrad läsförståelse.

– Nu måste vi vända trenden och göra det coolt att läsa, säger Jenny Lindahl, bildningsförvaltningen.

Under tre års tid har Åstorps kommun medverkat i Skolverkets projekt ”Nyanländas lärande” där de arbetat med kompetensutveckling och nya arbetssätt.

– Nu har vi extra fina mejslar i verktygslådan, säger Susanne Jönsson, skolbibliotekarie, som i projektet besökt kommunens förskolor för att öka barnens läslust och inspirera personalen.

”Nyanländas lärande” har skett i samarbete med Skolverket och Jönköpings University. Fokus har legat på insatser för att stärka utbildningen för barn och elever som har annat modersmål än svenska – från förskola till vuxenutbildning. Projektet avslutades i december och har implementerats i hela verksamheten av den enkla anledningen att språkutveckling gagnar alla.

– Prioriteras språket i alla ämnen så kommer det att bli lättare att utveckla läsförståelsen, förklarar Jenny Lindahl, kvalitetssamordnare på bildningsförvaltningen.

Under projektet har olika forskningsbeprövade arbetssätts testats. Effekten som blivit visar sig i att eleverna ställer fler frågor och kommunicerar mer. En del lärare har fått sina arbetssätt bekräftade och andra har fått ny inspiration.

– Än är det för tidigt att se skillnad i betygen, men vi har sett att om vi medvetet använder elevernas olika språk som en resurs i undervisningen, så kallad ”transspråkande” så ger det goda resultat, säger Jenny.

Genom projektet har ämnet aktualiserats och personalen har alla fått en gemensam syn. Även från beslutsfattarnas sida har det blivit mer fokus på läsning i skolan.

– Bildningsförvaltningen har en övergripande språkplan där riktningen pekas ut och vikten av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Det är inte den senaste ”modenycken” som lägger grunden. Även politikerna i Bildningsnämnden har antagit mål som tydligt visar att läsningen ska prioriteras i Åstorps förskolor och skolor. Här väntar vi inte på resultaten. Vi jobbar hårt för att nå dem, avslutar Jenny Lindahl.