NÖJE 2023-07-05 KL. 10:56

Så här skapar du en hållbar och vacker trädgård

Av Elin Wrethov

Inspireras av naturen, ta in det vilda i trädgården, värna insekter och biologisk mångfald. Låter det bekant? Faktum är att dagens trädgårdstankar var högaktuella redan för hundra år sedan.

Så här skapar du en hållbar och vacker trädgård
”Även minsta trädgård kan bli en betydelsefull oas för vilda växter och djur”, säger Nina Nordh.

Vetenskapsjournalisten Nina Nordh snubblade över Arts and Crafts-rörelsens idéer när hon skrev sin senaste bok om Sofiero slottsträdgård.

– Det var så fascinerande att läsa vad som skrevs av trädgårdsmänniskor på den tiden, för drygt hundra år sedan, för det kunde lika gärna ha varit skrivet idag. Många av texterna handlade om att välja växter som är anpassade till platsen, skapa naturliknande livsmiljöer och att se till att det även finns något vattenblänk i trädgården, allt sådant som blivit aktuellt idag.

Nina Nordh bestämde sig för att fördjupa sig i rörelsen som växte fram i England på slutet av 1800-talet. Det har resulterat i boken ”Trädgård närmare naturen” där Nina, både utifrån dåtidens ideal och dagens forskning, berättar om hur det går att skapa en trädgård som är vacker och njutbar, men som samtidigt värnar djurliv och biologisk mångfald.

– Typiskt för Arts and Crafts var att man kombinerade det vilda och det ordnade. Vilda blommor kunde få sprida sig ohämmat, men inom ett visst avgränsat område så att man ändå fick en känsla av att det var välordnat.

– Närmare huset var det ordnade trädgårdsrum men ju längre bort man kom blev det närmare naturen och vildare. Man var mycket för att skapa blandningar av lökväxter, perenner, bärbuskar och träd för att få blommor som avlöste varandra. Det är både vackert och gynnar pollinerare.

Jag tror att fler och fler människor känner att de vill bidra med det lilla de kan för att minska klimatavtrycket.

Allt det här är tankar som de senaste åren slagit rot bland trädgårdsintresserade och blivit mer allmänt utbredda. Synen på hur en trädgård ska se ut och vad som anses vackert håller på att förändras.

– Min känsla när jag läser till exempel trädgårdstidningar är att folk blivit mer öppna för att låta gräsmattan växa upp och låta en del av den bli en äng. Fler vill kompostera sitt trädgårds- och hushållsavfall. Jag har aldrig tidigare upplevt att intresset varit så stort för de frågorna.

Och i takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga och att det hela tiden kommer nya rapporter om insektsdöd och utarmade jordar, tror Nina att fler kommer att slå in på den vägen.

– Jag tror att fler och fler människor känner att de vill bidra med det lilla de kan för att minska klimatavtrycket. Forskning visar att även det människor gör i sina villaträdgårdar har betydelse för den biologiska mångfalden, exempelvis när det gäller pollinerare. Om man då samtidigt kan skapa en väldigt vacker trädgård är det inte konstigt att det blir mer och mer populärt.

Tips för en vacker och hållbar trädgård:

Genom att göra som trädgårdsskapare inom Arts and Crafts- rörelsen och kombinera det vilda med det mer ordnade kan även en trädgård som är mer naturnära upplevas som vacker och välskött. Det kan handla om att låta blommor växa fritt inom bestämda avgränsningar eller att trädgården blir vildare och rufsigare ju längre bort från huset man kommer.

Satsa på en blandning av lökväxter, perenner, bärbuskar och fruktträd där det finns något som blommar från tidig vår till hösten så att pollinerande insekter alltid har mat.

Se till att det finns en rad olika livsmiljöer i trädgården som ger mat och boplatser åt trädgårdens smådjur. Det kan vara en sandbädd för vildbin, buskage där småfåglar kan ta skydd eller ett lite blötare område i form av en sumpmark i miniatyr.

Låt även vilda svenska växter hitta in i trädgården. Det finns jättesöta blommor som man själv kan samla frön från, exempelvis nysört, ängsvädd, rödklint och harklöver. En del insekter är mycket kräsna när det gäller val av föda, till exempel fjärilslarver. Ett hörn i trädgården med nässlor ger mat till exempelvis nässelfjäril, påfågelöga och amiral.

För den biologiska mångfalden är det bra om delar av trädgården är lite ostädade. Låt bitar av större grenar ligga och förmultna och använd kvistar som du skurit bort till en vindlande rishäck. Slå ner dubbla rader av grenar med någon meters mellanrum och fyll successivt på med ris och grenar.

Skapa kretslopp i trädgården när det gäller näring, jord och vatten. En lövkompost, boostad med näring från utspädd urin och en hushållskompost, ger en mullrik jord. Och vattnet kan samlas upp i trädgården i regntunnor, dammar och små sumpmarker. Genom att täcka rabatter med ett lövtäcke på hösten och att täckodla skapas en lucker jord där daggmaskar trivs och som klarar torka bättre.

Fotnot: Tipsen kommer från boken ”Trädgård närmare naturen”

"Trädgård närmare naturen" tar sin början i slutet av 1800-talet när Arts and Crafts-rörelsen växte fram i England och slutar i modern tid när trenden åter går mot vildare och naturligare trädgårdar.